• Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • 24 czerwca 2022 upłynął w naszej szkole pod znakiem podsumowań mijającego roku szkolnego 2021/2022. Uczniowie klas IIIb i Ib byli w tym dniu gospodarzami uroczystej akademii końcoworocznej i mieli zaszczyt powitać wszystkich, którzy przybyli na tę uroczystość – dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, pracowników administracji i obsługi oraz całą społeczność uczniowską.
      W uroczystości uczestniczyli także zaproszeni goście – pan Krzysztof Nowak– Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego oraz pani Honorata Kołodziej – Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.

      Rok szkolny 2021/2022 był pełen niezapomnianych wydarzeń. We wrześniu i październiku wróciliśmy do nauki stacjonarnej w szkole. Od 25.11.2021 do 09.01. 2022,  a potem od 27.01.2022 aż do ferii zimowych ponownie byliśmy na nauczaniu zdalnym.

      Koniec naszych ferii zimowych zbiegł się z rozpoczęciem wojny na Ukrainie. Świat się zatrzymał, wstrzymał oddech. Niedowierzanie mieszało się i miesza się dalej ze wściekłością i bezradnością. Byliśmy i jesteśmy świadkami nowego rozdziału w historii świata. Co dalej?- to pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi. Młodzi Ukraińcy z dnia na dzień stracili bliskich, dom, szkołę, miasto. Niezwykle dobitnie wybrzmiały słowa Pani dyrektor Katarzyny Ściebury, która podkreśliła fakt, że uczniowie naszej szkoły mogą uczyć się w bezpiecznej szkole i że jest to przywilej.

      Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni w roku szkolnym 2021/2022. Czas ten to w naszej szkole wiele działań wolontariackich na rzecz Ukrainy, ale także na rzecz lokalnej społeczności. Mijający rok szkolny obfitował w szkolne inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, sukcesy naukowe i sportowe uczniów naszej szkoły.

      25 uczniów naszej szkoły otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Najwyższe średnie ocen uzyskały klasy 1b, 2b, 3b. Pani dyrektor Katarzyna  Ściebura oraz wychowawcy poszczególnych klas i zaproszeni goście wręczyli uczniom świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy oraz listy gratulacyjne rodzicom uczniów. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów  wręczyli dyplomy uczniom wyróżniającym się.

      Za pomoc w przygotowaniu akademii dziękujemy  panu dr. Piotrowi Witkowskiemu, Nikoli Bernad z kl. 1a, uczniom klas mundurowych z pocztu sztandarowego.

      Klasa IIIb i Ib

     • Uroczystość szkolna w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku w dniu 3 czerwca 2022 roku

     • Spotkanie z poetką, malarką panią Zofią Trzepiórą-Noga, promocja jej tomiku poetyckiego W ogrodzie myśli oraz podsumowanie realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”

      W dniu 3 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku odbyło się spotkanie młodzieży z lokalną poetką i malarką panią Zofią Trzepiórą – Noga.

      Spotkanie połączone było z promocją jej tomiku poetyckiego W ogrodzie myśli. Wydarzenie promujące czytelnictwo było ostatnim elementem realizacji projektu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

      Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor mgr Katarzyna Ściebura, która  powitała przybyłych na uroczystość gości: p. Zdzisławę Kall – Wicestarostę Kłobuckiego, p. Joannę Kulejewską – Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku, p. Katarzynę Drabczyk – opiekuna projektu z ramienia Starostwa Powiatowego w Kłobucku, nauczycieli oraz młodzież III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kosińskiego w Kłobucku.

      Następnie pani Zofia  z wielką pasją opowiedziała o swojej twórczości - malarstwie i poezji. Czytane przez Nią wiersze i wyeksponowane na sztalugach obrazy wzbudziły ogromne zainteresowanie zebranych.  Uczennice naszej szkoły przeprowadziły wywiad z p. Zofią Trzepiórą - Noga na temat jej źródeł inspiracji, pasji, podróży. Całość spotkania uświetniły występy  artystyczne uczniów.

      Druga część spotkania była podsumowaniem realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku. Opiekun biblioteki p. Beata Siejka wraz z młodzieżą  dokonała  podsumowania podjętych działań.

      Całkowita wartość projektu wyniosła 15 000,00 zł. Na jego realizację szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w wysokości 12 000,00 zł. Wysokość wkładu własnego organu prowadzącego wyniosła 3 000,00 zł.  

      Najważniejszym pozytywnym efektem przystąpienia do NPRC było wzbogacenie biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze, w tym książki historyczne, lektury szkolne. Dzięki temu wzrosła jej rola w realizacji procesu dydaktycznego.

      Zakupiono 453 książki (w tym 287 lektur) i 12 audiobooków. Biblioteka szkolna zmieniła siedzibę i powiększyła swoją powierzchnię użytkową a także została odpowiednio doposażona w regały, stoliki komputerowe, czytniki e-booków.

      Podczas realizacji projektu dużym zaangażowaniem wykazali się uczniowie - wszystkie klasy pod kierunkiem wychowawców realizowały bardzo zróżnicowane „ Klasowe  projekty czytelnicze”. Podjęto współpracę z Biblioteką Publiczną w Kłobucku, organizowano konkursy czytelnicze, publikowano na łamach szkolnego pisma „ Skorupka” teksty literackie oraz prace plastyczne naszych uczniów.

      W wyniku przystąpienia do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wzrosła atrakcyjność czytelnicza zasobów biblioteki szkolnej, która stała się miejscem często odwiedzanym zarówno przez młodzież, jaki i  nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

     • Spotkanie z Policją

     • W miesiącu czerwcu 2022r. w ramach akcji związanej szczególnie z bezpieczeństwem uczniów podczas zbliżających się wakacji funkcjonariusze kłobuckiej policji z wydziałów prewencji i drogówki: starszy aspirant Agnieszka Furgalska oraz sierżant sztabowy Kamil Matyjewicz spotkali się z młodzieżą klas III Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku i przeprowadzili warsztaty, podczas których omówiono istotne kwestie związane z  bezpieczeństwem młodzieży w sytuacjach życia codziennego. Szczególnie zwrócono uwagę na zagadnienia związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi, omówiono także nowe przepisy ruchu drogowego, oraz zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą, w górach oraz podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych.

      W czasie spotkania młodzi ludzie mieli dodatkowo okazję zapoznać się ze statystykami i rodzajem zdarzeń drogowych powodowanych przez kierowców. Stróże prawa wyjaśniali najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez uczestników ruchu drogowego, tłumaczyli również, co należy zrobić na miejscu zdarzenia drogowego, a także przestrzegali przed konsekwencjami spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

     • Zajęcia w PSP w Kłobucku

     • W dniach 23-24 maja 2022r. uczniowie klas trzecich III Liceum Ogólnokształcącego im. K. Kosińskiego w Kłobucku udali się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku w celu uczestniczenia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

      Uczniowie naszej szkoły mieli niebywałą okazję do poznania w praktyce zagadnień związanych z wykonywaniem przyszłej pracy zawodowej  w charakterze funkcjonariusza Straży Pożarnej oraz do pogłębienia wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej, co jest szczególnie ważne w dzisiejszym świecie.

      Zajęcia edukacyjne przygotowane przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej przebiegły niezwykle sprawnie, interesująco i inspirująco. Dzięki nim przypomnieliśmy sobie procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia, zapoznaliśmy się z czynnościami ratowniczymi dotyczącymi złamań, zwichnięć, zasłabnięć i innych. Zostały także zaprezentowane czynności z zakresu resuscytacji także z użyciem defibrylatora AED.